Przebieg Badania Psychologicznego


Co Badamy

Badanie psychologiczne dotyczy głównie ustalenia stopnia występujących zaburzeń w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. W zależności od tego, z czym zgłasza się osoba badana i w jakim obszarze doświadcza największych trudności, takie wykonujemy testy. Najpierw ma miejsce rozmowa, czyli tak zwany wywiad psychologiczny, podczas której psycholog decyduje o doborze metod diagnostycznych. Do badań psychologiczno-diagnostycznych wykorzystujemy wystandaryzowane testy inteligencji, osobowości, neuropsychologiczne. Zwykle jest to badanie dotyczące:

 • sprawdzenia funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętności planowania, analizowania),
 • poziomu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, 
 • oceny stanu emocjonalnego,
 • ustalenie profilu osobowości,
 • sprawdzenie umiejętności społecznych,
 • ocena gotowości szkolnej dziecka,
 • diagnozy dysleksji, dysgrafii, dysortografii.

 

Przebieg Badania Psychologicznego

 

Jak się Przygotować do Badania Psychologicznego


Samopoczucie badanego jest bardzo ważne podczas wykonywania testów psychologicznych, gdyż właśnie od formy psychofizycznej w dużej mierze zależy wynik badania. Jeśli badana osoba jest przemęczona, mało wyspana, nie zażyła koniecznych leków, wyniki badań mogą być zafałszowane, a co za tym idzie - łatwo je będzie podważyć. Dlatego na badanie psychologiczne należy przyjść:

 • wyspanym i wypoczętym (badanie może być nużące, powodujące szybkie przemęczenie psychofizyczne, zwłaszcza u osób po wypadkach, u dzieci),
 • najedzonym (czas trwania badania zwykle jest dłuższy niż standardowa wizyta u specjalisty),
 • zażyć konieczne leki, 
 • bez uprzedniego spożywania alkoholu i innych środków wpływających na sprawność psychofizyczną,
 • należy poinformować psychologa o istotnych ograniczeniach badanego i wydarzeniach z ostatniego czasu, mogących mieć wpływ na stan psychiczny badanego (rozwód, śmierć bliskiej osoby, wypadek, ciężka lub przewlekła choroba własna lub bliskiej osoby),
Dokumenty Potrzebne do Przeprowadzenia Badania i Wydania Opinii
 • dowód osobisty (dane osobowe, adres zamieszkania, PESEL), 
 • dokumentacja medyczna, jaką dysponuje badany,
 • wcześniejsze opinie psychologiczne,
 • wcześniejsze orzeczenia (o stopniu niepełnosprawności, przyznaniu renty).
Ile Trwa Badanie Psychologiczne i Oczekiwanie na Wydanie Opinii

Badanie psychologiczne osoby dorosłej (wywiad, przeprowadzenie testów) trwa około 90-120 minut, w zależności od stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej badanego. Zdarza się, że ze względu na te czynniki psycholog musi zrobić przerwę w badaniu lub (gdy badanie uniemożliwia forma badanego) przełożyć dalszy ciąg na kolejne spotkanie.

Zwykle jednak udaje się je przeprowadzić w całości w ciągu jednego spotkania, w ciągu 1-2 godziny po badaniu lub w następnym dniu wydawana jest pisemna opinia. Całościowe badanie psychologiczne dzieci (wywiad, testy, wydanie opinii) często odbywa się podczas 2-3 spotkań trwających do 90 minut, w zależności od indywidualnej sytuacji i kondycji psychofizycznej dziecka.

Wydawane przez nas opiniie uwzględniają wynik badania oraz przede wszystkim szczegółową interpretację wyników i dokładny opis badanych funkcji.