Badania Psychologiczne Dzieci - Gotowość Szkolna, Dysleksja


Gotowość Szkolna

Badania psychologiczne dzieci w kierunku gotowości szkolnej polegają na ocenie kilku obszarów psychologicznych, które są istotne dla danego dziecka w momencie podejmowania nauki w szkole. Ważne jest, aby osoba badająca oceniła:

 • umiejętności poznawcze dziecka, 
 • sprawność psychoruchową (psychomotoryczną),
 • inicjatywę (aktywność),
 • odpornośc na stres (kompetencje emocjonalne),
 • zdolności społeczne.

Najczęściej taką opinię wystawia nauczyciel na podstawie obserwacji dziecka podczas pracy i zabawy w przedszkolu. Jednak ilość dzieci w grupie, koniecznośc jednoczesnego wykonywania zadań i kontrolowania grupy przez nauczyciela może wpływać na rzetelność takiej opinii. Poza tym należy pamiętać, że każde dziecko jest inne; niektóre dzieci w domu przejawiają większą inicjatywę, potrafią odpowiedzieć na zadawane pytania, wykonywać polecenia, a w sytuacji szkolnej dochodzi do pewnego rodzaju blokady emocjonalnej, uniemożliwiającej prawidłową ocenę zdolności dziecka. Mogą zdarzać się także sytuacje odwrotne - w domu dziecko nie przejawia żadnego zainteresowania i cierpliwości podczas wymagających zadań, a w szkole radzi sobie bardzo dobrze. W takich wypadkach rodzice mają najwięcej wątpliwości, czy ich dziecko poradzi sobie w szkole. W tym celu, poza oceną na podstawie obserwacji, konieczne jest wykonanie rzetelnych badań psychologicznych, pozwalających na podejmowanie rodzicom istotnych decyzji w sprawie ich dzieci.

Jeśli Dziecko nie Osiągnie Dojrzałości to:

 • start szkolny tego dziecka jest utrudniony,
 • nie poddaje się ono wpływom nauczyciela,
 • staje się niechętne, nie interesuje się zadaniami, jest bierne,
 • często pracuje znacznie dłużej przy lekcjach osiągając mierne efekty,
 • wymaga wzmożonej pomocy rodziców.

Kiedy Sześcioletnie Dziecko nie jest Gotowe aby Pójść do Szkoły:
 • gdy ma zaburzone procesy poznawcze,
 • gdy ma trudności emocjonalne,
 • zaburzona jest komunikacja,
 • jest niepełnosprawne.

Przyczyny Odroczenia Obowiązku Szkolnego:
 • stan zdrowia (dziecko leczone - choroba przewlekła),
 • niski lub obniżony poziom rozwoju intelektualnego,
 • nieharmonijny rozwój intelektualny - duża różnica między rozwojem funkcji percepcyjno - motorycznych, a funkcji słowno - pojęciowych,
 • wada wymowy,
 • zaburzony rozwój społeczno - emocjonalny (płaczliwość, nadpobudliwość, lęki, trudności w nawiązywaniu relacji indywidualnych lub z grupą, brak odporności na niepowodzenia),
 • duże trudności w skupieniu uwagi.

Diagnoza dziecka pod kątem określenia dojrzałości szkolnej powinna być dokonana do końca sierpnia danego roku szkolnego.


Podstawa prawna

Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej (art. 16 ust. 4 ustawy o systemie oświaty).
Opinię w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna wyłącznie na wniosek rodziców / prawnych opiekunów.Przyznanie Nauczania Indywidualnego

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie złożonego przez rodziców wniosku, zawierającego aktualne wyniki badań lekarskich wraz z opinią psychologiczną i pedagogiczną. Orzeczenie takie przysługuje dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Najczęściej są to dzieci z niepełnosprawnością ruchową lub w trakcie/po przebytych ciężkich chorobach, a także dzieci doświadczające znacznego rodzaju utrudnień emocjonalnych (np.fobia szkolna).


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

 

Badania Psychologiczne Dzieci - Dyskelsja

Dysleksja oznacza specyficzne trudności w naucze czytania i pisania. Polega na tym, że podczas stosowania standardowych metod nauczania, dziecko nie jest w stanie opanować nauki czytania i pisania, przy jednoczesnym prawidłowym rozwoju intelektualnym (co najmniej na poziomie przeciętnym) oraz sprzyjających warunkach społeczno-kulturowych. W przypadku dyslekcji dziecko zna zasady poprawnej pisowni, jednak nei potrafi ich zastosować w praktyce z powodu zaburzeń centralnego układu nerwowego. W przebiegu dysleksji mogą występowac zaburzenia mowy, koncentracji uwagi i pamięci, czyli zaburzenia natury poznawczej. Rozpoznanie dysleksji powonno nastąpić na samym początku edukacji, a diagnoza powinna być wystawiana po ukończeniu III klasy. Ważne jest także wykluczenie czynnika środowiskowego, gdy dziecko ma wyraźne trudności w nauce czytania i pisania związane z zaniedbaniem.


Dysleksję można Podzielic na 5 Typów:

 • dysleksję typu wzrokowego,
 • słuchowego,
 • mieszanego,
 • integracyjną,
 • wizualną.


Odmianami Dysleksji są:

 • dysortografia - nieumiejętność ortografii, pomimo znajomości zasad poprawnej pisowni,
 • dysgrafia - zniekształcenie pisma (tzw. bazgroły, brzydkie pismo),
 • dyskalkulia - specygiczne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych,
 • dysfonia - niewyraźne, ciche mówienie (bardzo rzadko stwierdzane zaburzenie).


Wpływ Dysleksji na Psychikę Dziecka:

 • utrata motywacji do pracy, zdobywania nowej wiedzy, 
 • wysoki wysiłek wkładany w naukę, który często nie kończy się sukcesem,
 • obniżenie poczucia własnej wartości,
 • spadek atrakcyjności w grupie rówieśniczej, zwłaszcza gratyfikującej wysoki poziom wiedzy szkolnej,
 • krzywdząca obiegowa opinia ucznia mało zdolnego, leniwego.

Opinię o dysleksji wydaje się zwykle w klasach IV-VI szkoły podstawowej i obowiązuje ona przez cały okres nauczania. Dzięki niej szkoła zobowiązana jest do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnym możliwości dziecka, jak również zastosowania indywidualnych kryteriów ocen, pod warunkiem, że uczeń realizuje zalecane mu ćwiczenia (najczęściej w poradni psychologiczno-pedagogicznej).


Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - § 6a ust. 1, 2 i 3 (Dz. U. Nr 228 poz. 1491).