Zaburzenia Osobowości - Leczenie Zaburzeń Osobowości

Zaburzenia osobowości to głęboko osadzone, trwałe wzorce wpływające niekorzystnie na sposób funkcjonowania Przejawiają się zwykle w takich obszarach, jak: afektywność, kontrola zachowań impulsywnych, styl myślenia i przeżywania, relacje z innymi osobami. Zwykle pojawiają się w okresie dzieciństwa lub adolescencji i trwają w okresie dorosłości. Przez długi czas utrudniają funkcjonowanie oraz relacje z innymi ludźmi, powodują subiektywne uczucie dyskomfortu i prowadzą do pogorszenia życia społecznego i zawodowego.

Rodzaje zaburzeń osobowości i ich objawy:

Osobowość paranoiczna charakteryzuje się:
 • ogólnym chłodem emocjonalnym,
 • wycofaniem z kontaktów z innymi ludźmi,
 • nadmierną podejrzliwością,
 • wrażliwością na lekceważenie i krytykę,
 • niezdolnością do wybaczania,
 • nieufnością,
 • poczuciem krzywdy,
 • zazdrością,
 • nadwrażliwością na krytykę,
 • mściwością,
 • przepełnieniem złością,
 • niezachwianymi przekonaniami,
 • samowystarczalnością,
 • zazwyczaj brakiem poczucia humoru,
 • ostrożnością,
 • zadufaniem,
 • przekonaniem o własnej wyższości,
 • usprawiedliwianiem samego siebie.
Osobowość schizoidalna to ogólne:
 • wycofywanie się z kontaktów społecznych,
 • izolowanie się od innych,
 • brak zdolności do tworzenia bliskich związków emocjonalnych,
 • znaczne trudności w wyrażaniu własnej wrażliwości, co jest przyczyną chłodu i dystansu uczuciowego,
 • często uczucie osamotnione i braku zrozumienia przez innych,
 • podejrzliwość,
 • trudności z odczuwaniem i przeżywaniem przyjemności,
 • zazwyczaj samotne działania,
 • życie w świecie marzeń i fantazji,
 • ambicja,
 • skłonność do introspekcji,
 • skłonność do ekscentryzmu,
 • obojętność na wygłaszaną wobec nich pochwałę lub krytykę.
Osobowość impulsywna przejawia się w:
 • tendencji do zachowań gwałtownych z jednoczesnym brakiem przewidywania ich konsekwencji,
 • emocjonalnej niestabilności,
 • wybuchach gwałtownych zachowań,
 • niestabilnym kapryśnym nastroju,
 • oczekiwaniu natychmiastowej gratyfikacji,
 • tendencji do wchodzenia w konflikty zwłaszcza, gdy impulsywne działania zostały przez kogoś skrytykowane,
 • braku umiejętności kontroli działań impulsywnych,
 • wysokim napięciu wewnętrznym i towarzyszącej mu gonitwie myśli,
 • nienawiści,
 • wrogiej postawie wobec innych,
 • chęci odreagowania na innych.
Osobowość borderline znana jest z wszechogarniającej niestabilności – myśli, uczuć, zachowań, związków interpersonalnych, obrazu siebie, postrzegania rzeczywistości i innych ludzi. Główne jej cechy to:
 • brak stałości wyrażająca się najczęściej jako oscylacja pomiędzy idealizacją a dewaluacją występująca z dużym natężeniem i tendencją do szybkiej zmiany,
 • lęk przed odrzuceniem oraz zachowania mające na celu uniknięcie odrzucenia,
 • chroniczne uczucie pustki,
 • zachowania autoagresywne, czyli gesty lub groźby samobójcze, tendencje do samookaleczania,
 • chwiejność emocjonalna,
 • zachowania impulsywne, takie jak wydawanie pieniędzy, przygodne kontakty seksualne, nadużywanie środków psychoaktywnych, lekkomyślne prowadzenie pojazdów.
Osobowość borderline może współwystępować z innymi zaburzeniami, np. zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami afektywnymi, zaburzeniami odżywania oraz zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi.

Osobowość histrioniczna wiąże się ściśle z:
 • reagowaniem emocjonalnym i sposobem zachowania naznaczonym teatralnością,
 • silną tendencją do zwracania na siebie uwagi,
 • prowokacyjną seksualnością,
 • koncentracją na atrakcyjności fizycznej służącą zwracaniu na siebie uwagi,
 • niedostosowana uwodzicielskością,
 • potrzebą bycia w centrum uwagi przy jednoczesnym braku poczucia komfortu gdy potrzeba ta nie jest zaspokajana,
 • sugestywnością,
 • szybko zmieniającymi się płytkimi emocjami,
 • wypowiedziami nadmiernie impresjonistyczne i pozbawionymi szczegółów,
 • nadinterpretacją związków, uważaniem relacji za bardziej intymne niż są w rzeczywistości.
Osobowość narcystyczna to występująca silna potrzeba bycia podziwianym, powiązana z brakiem empatii i niezdolnością do przyjęcia innej perspektywy. Osoby narcystyczne zwykle:
 • wyolbrzymiają swoje osiągnięcia i talenty,
 • oczekują nadmiernego podziwu ze strony innych ludzi,
 • są przekonane o swojej wyjątkowości, w związku z czym uważają, że mogą wchodzić w relacje jedynie z innymi wyjątkowymi ludźmi lub instytucjami,
 • mają tendencję do wykorzystywania innych do swoich celów,
 • często są zazdrosne o innych lub mają przekonanie, że inni im zazdroszczą,
 • wykazują się arogancją i wyniosłymi zachowaniami lub postawami.
Osobowość obsesyjno-kompulsywna zdominowana jest przez:
 • nadmierny perfekcjonizm,
 • dbałość o czystość i porządek,
 • kontrolę umysłową w relacjach interpersonalnych przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu elastyczności, otwartości i efektywności,
 • przywiązywanie dużej wagi do szczegółów, regulaminów,
 • wygórowane i ściśle określone standardy, przez co często nie mogą ukończyć powierzonych zadań,
 • skrupulatność,
 • sztywność,
 • upór,
 • małą elastyczność wobec kwestii moralnych, etycznych, religijnych,
 • skąpstwo wobec siebie i innych,
 • odczuwanie natarczywych i niechcianych impulsów.
Osobowość unikająca – głównym jej objawem jest zaniżona samoocena i związane z nią unikanie, mimo pragnienia, wchodzenia w relacje z innymi ludźmi i sytuacje społeczne, przy jednoczesnym przeżywaniu cierpienia z tego powodu. Pacjenci z taką osobowością:
 • unikają działalności zawodowej, wymagającej kontaktów z innymi ludźmi,
 • wykazują niechęć do wiązania się z innymi,
 • są powściągliwe w intymnych związkach,
 • odczuwają niechęć do podejmowania osobistego ryzyka.
Podstawą zachowań unikających w powyższych sytuacjach jest poczucie własnej nieatrakcyjności i ciągła obawa przed krytyką, odrzuceniem i dezaprobatą.

Osobowość zależna – to taka, w której występuje:
 • przesadna potrzeba bycia pod opieką,
 • niechęć do samodzielnego podejmowania decyzji,
 • duża potrzeba przerzucenia odpowiedzialności na innych prowadząca do zachowań nacechowanych uległością i strachem przed popełnieniem błędu i odrzuceniem,
 • preferowana bierność przejawiająca się poprzez niechęć do stawiania wymagań osobom, od których jest się zależnym,
 • niezdolność do zaopiekowania się sobą,
 • nadmierne poszukiwanie wsparcia i nowych związków, w których można uzyskać wsparcie,
 • nierealistyczne zaabsorbowanie lękami przed byciem pozbawionym opieki.

Leczenie Zaburzeń Osobowości

Typ osobowości zwykle pozostaje niezmienny, jednak za pomocą psychoterapii można złagodzić te cechy, które wpływają niekorzystnie na daną osobę i jej funkcjonowanie wśród innych ludzi. 
Top: Leczenie zaburzeń osobowości