Badania na Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności


Cel Badania Psychologicznego

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • ubieganie się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, domu spokojnej starości,
 • uzyskanie zasiłku pieniężnego stałego lub czasowego.

 

Co Oznacza Stopień Niepełnosprawności


Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności, w sprawie których wydawane jest odpowiednie orzeczenie:

 • lekki stopień niepełnosprawności - o jego ustalenie może się ubiegać osoba, która ma naruszoną sprawność organizmu, powodującą w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
 • znaczny stopień niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji - oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności


Kto może się Ubiegać o Stopień Niepełnosprawności


Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,
 • przedstawiciela ustawowego tej osoby
 • PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) lub MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) - za pisemną zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Kto Wydaje Orzeczenie o Niepełnosprawności


Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest przez miejski lub powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności - należy sprawdzić w urzędzie powiatowym, do którego ośrodka należy dana osoba. Orzeczenie wydawane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego określającego stan zdrowia oraz innych dokumentów pozwalających na ocenę stopnia niepełnosprawności (m.in. badania psychologiczne).

 

Korzyści ze Stopnia Niepełnosprawności

Osoba, która ma orzeczony stopień niepełnosprawności może korzystać z poniższych form pomocy i uprawnień:

 • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, np. w zakładach pracy chronionej, zakładach aktywności zawodowej (oczywiście nie oznacza to, że osoby niepełnosprawne mogą pracować wyłącznie w warunkach pracy chronionej),
 • możliwość korzystania ze szkoleń (w tym specjalistycznych),
 • podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych (np. prawo do dodatkowych urlopów, przerw w pracy),
 • z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych (abonamentu), na podstawie odrębnych przepisów,
 • w zakresie rehabilitacji np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej,
 • z zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
 • z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • z uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością).

 

Podstawa Prawna

 • ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92), 
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328), 
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162).

Jeśli są Państwo zainteresowani badaniami w Gabinecie Psychologicznym Drugi Brzeg, zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z przebiegiem badania.